Børnestavning

På Aulum Kristne Friskole har vi valgt børnestavning som indlæringsmetode til stavning.

Definition: Børnestavning er navnet på en metode, hvor børn lærer at stave ud fra de bogstavlyde, de kan høre i et ord. De voksne omkring barnet anerkender det forslag, som barnet kommer med som et udtryk for, at barnet er ved at lære at stave. Det kan sammenlignes med talesprogsudviklingen hos små børn, der pludrer først og efterhånden får flere og flere lyde korrekte, indtil de taler helt rent.

HVORFOR?

Større rummelighed

Der er stor forskel på, hvordan børn lærer at læse og efterfølgende lærer at skrive og stave. Vi vil med børnestavning give rum for, at alle elever oplever at kunne skrive deres egne fortællinger eller historier, også selvom de ikke endnu kender alle bogstaver eller ved, hvordan disse skal sættes sammen. Børn udvikler sig i forskellige tempi og vil derfor befinde sig på forskellige niveauer. Alle børn kender lyde fra deres talesprog, og disse lyde kan umiddelbart føres videre i skriftsproget.

Øget mulighed for undervisningsdifferentiering

Det er vigtigt at møde barnet på dets eget niveau for hele tiden at kunne styrke og fremme lærelysten. Hvis et barn konsekvent oplever, at de krav, der stilles, enten er for høje eller for lave, mister det glæden ved at gå i skole, og dermed er læringen kolossalt hæmmet. Med børnestavning kan der hele tiden arbejdes ud fra det niveau, barnet er på.

Fremmer skrive- og læseprocessen

Jo tidligere et barn begynder en skriveproces, jo tidligere vil udviklingen af et egentligt skriftsprog begynde, og det er vigtigt af flere grunde: Dels skærpes kravene til skriftsproget løbende gennem hele skoleforløbet, og det vil blive mere overskueligt at arbejde med, når det er en naturlig del allerede fra skoleforløbets begyndelse. Dels er det vigtigt at blive rustet til at udtrykke sig, og det mundtlige udtryk forbedres sideløbende med det skriftlige, når det bruges, og der bliver arbejdet målrettet med det.

I forbindelse med barnets læseindlæring giver det gode resultater, når læsning og skrivning går hånd i hånd. Her er børnestavning en god metode til at få det skriftlige arbejde inddraget lige fra begyndelsen. Det at læse er en meget vigtig færdighed at tilegne sig for at få udbytte af hele skolelivet, og der kan børnestavning være et skridt på vejen til at højne barnets læsefærdigheder.

Bedre mulighed for at anerkende eleven

For at et barn kan have og bevare lysten til at gå i skole, er det elementært, at det bliver anerkendt og opmuntret. Der er gode muligheder for at give disse anerkendelser og opmuntringer, når barnet får frirum til at udtrykke sig frimodigt uden løbende at skal have påpeget, at noget ikke er stavet korrekt. I stedet for at blive korrigeret kan barnet roses for at have formuleret en fortælling eller historie. Ved at barnet oplever anerkendelse og opmuntring, styrkes dets selvværd, og herved påvirkes barnets trivsel i positiv retning.

Hvem?

Alle elever

Børnestavning er i udgangspunktet brugbart for alle elever, men vil naturligt være mest udbredt på de yngste klassetrin. Dog er det også brugbart på de ældre klassetrin, idet en elev kan undgå meget spildtid i undervisningen ved at skrive frimodigt i stedet for at bruge tid på at spørge læreren om den korrekte stavemåde, hver gang eleven bliver i tvivl om noget. For eksempel, når eleven arbejder med de skriftlige danskbøger.

Hvorhen?

Større tiltro til egne muligheder

Når man beslutter sig for at anvende børnestavningen som en metode i danskundervisningen, så har det nogle bestemte formål. De muligheder, vi ser i metoden er bl.a. følgende: Når et barn mødes med anerkendelse for, hvad det producerer skriftligt, tror vi på, at det øger barnets motivation for at skrive og for at lære noget i skolen i det hele taget. I børnestavningen er læreren ikke ”fejlfinder”, men har i stedet en rolle overfor barnet, som vægter opmuntring og støtte af barnet. Når barnet ikke mødes med et ”det er forkert”, må dets lyst til skolearbejdet vokse. Vi tror også, at det giver barnet en større tiltro til dets egne muligheder og tro på egne evner, når det oplever, at det arbejde, som det kommer med, bliver anerkendt.

Bredere tilgang til læring

Derudover tror vi, at børnestavning som metode kan være en god måde at lære på. Børnene skal være meget aktive selv, fordi de ofte er beskæftiget med at skrive. Derved foregår en del af deres læring ved, at de er i aktivitet. De fleste mennesker kender fra sig selv det, at det er lettest at lære noget, man prøver at gøre, og oplever nok også, at det er det, man bedst husker. Ved børnestavning skal børnene netop selv forholde sig aktivt til bogstaver og lyde og derudfra komme med deres bud. De udfordres derved hele tiden til selv at være aktive, i stedet for passivt at skrive ord af, f.eks.

Barnet tilegner sig voksenstavning

Ind under formålet med at arbejde med børnestavning hører endelig også det, at vi tror, at det er en god måde at tilegne sig ”voksenstavning” (forstået som den korrekte stavning) på. Ved at børnene skriver meget, bliver de dygtige til at formulere sig skriftligt, og læreren kan ved at følge deres staveudvikling tilrettelægge sin undervisning sådan, at principperne for det skriftlige sprog bliver gennemgået, når børnene er klar til det i forhold til deres staveudvikling.

Hvordan?

Børnestavning er midlet, ikke målet

Børnestavning præsenterer man for børnene allerede i børnehaveklassen, hvor mange børn allerede kender en del bogstaver og får interesse for at skrive. Derefter anvender man den konsekvent i danskundervisningen hele vejen op, sådan at børnestavning er en accepteret måde at udtrykke sig på, også i de andre fag. Ja alle steder, hvor børnene skriver.

Det, der hele tiden gøres klart for børnene er, at børnestavning er et middel til at opnå det, der er målet, nemlig voksenstavning (den korrekte stavning). Derfor undervises der i fuldstændig de samme ting i danskfaget, som der altid er blevet undervist i. F.eks. prikkes der vokaler, snakkes deling af ord, snakkes staveregler som dobbelt-konsonant, endelser m.m. Efterhånden, som børnene er klar til det, tilegner de sig den korrekte stavning.

Kontakt

Aulum Kristne Friskole
Østergade 11
7490 Aulum

tlf: 97 47 32 00

 


Copyright © 2014 Aulum Kristne Friskole